Er is een nieuw wetsvoorstel ingediend met betrekking tot de sluitingsbevoegdheid van publieke en besloten plaatsen. Dit wetsvoorstel is ingediend om het makkelijker te maken voor burgemeesters om in te grijpen bij een potentieel risico op uitbraak van het coronavirus. In het wetsvoorstel krijgen burgemeesters de mogelijkheid om publieke en besloten plaatsen te sluiten voor de maximale duur van tien dagen.

Het nieuwe wetsvoorstel

Het nieuwe artikel valt onder de Wet publieke gezondheid en houdt het volgende in:

  • In het geval van een corona uitbraak in een publieke of besloten plaats kan de burgemeester een schriftelijk bevel geven tot sluiting van die plaats. Dit mag alleen gedaan worden op advies van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en dient schriftelijk te gebeuren. De sluiting mag hoogstens tien dagen duren. De burgemeester dient rekening te houden met de aard van de plaats, activiteit en het aantal bij de sluiting betrokken personen. De burgemeester kan voorschriften en beperkingen verbinden aan het bevel.
  • De wet geldt niet voor:

○        Woningen;

○        Gebouwen of plaatsen als kerken, synagogen enz., zoals beschreven in artikel 6,
tweede lid van de Grondwet;

○        Stemlokalen en gerechtsgebouwen, zoals beschreven in artikel 58h tweede lid;

  • De burgemeester is bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang ter uitvoering van het bevel;

Wanneer wordt gesproken van een risico tot verspreiding van het coronavirus?

Het nieuwe wetsartikel geldt alleen als er een potentieel risico is op de verspreiding van het coronavirus. Maar waar wordt dit precies op gebaseerd?:

  • Er zijn ten minste drie besmette personen aan elkaar te relateren in tijd, plaats en persoon (het cluster);
  • Het is aannemelijk dat de personen op die specifieke plaats zijn geïnfecteerd;
  • Er zijn aanwijzingen dat de cluster zich aan het uitbreiden is;

 

De bovenstaande drie punten worden berekend aan de hand van de gegevens uit het bron- en contactonderzoek van de GGD. Bij het nemen van een dergelijk besluit is de burgemeester wel gebonden aan de regels genoemd in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

Kan ik het besluit van de burgemeester aanvechten?

Het besluit van de burgemeester kan aangevochten worden door beroep aan te tekenen of in bezwaar te gaan. Gezien de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn waar een beslistermijn geldt van acht weken, zal moeten blijken of er voldoende tijd bestaat om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan tegen het afgegeven besluit.

Er kan ook een verzoek tot eerdere heropening ingediend worden. Voordat hierop wordt besloten zal eerst advies worden gevraagd aan de GGD. Wanneer dit verzoek wordt afgewezen kan bezwaar aangetekend worden. Wanneer de beheerder van de locatie na sluiting alsnog bepaalde maatregelen treft kan een bevel tot sluiting worden ingetrokken. Een voorbeeld van een maatregel is het inzetten van personeel van andere locaties waardoor er geen sprake meer is van ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus.

Als er sprake is van een spoedeisend belang kan ook een verzoek worden gedaan bij de voorzieningenrechter om een tijdelijke maatregel te bepalen, een voorlopige voorziening.

Advies over het Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen

Krijgt u te maken met een besluit tot sluiting of heeft u hulp nodig bij het aantekenen van bezwaar of het instellen van een beroep? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat bestuursrecht