Een overeenkomst komt tot stand doordat partij A het aanbod van partij B aanvaardt. Denk hierbij aan het ondertekenen van een offerte. Maar ook als er geen getekende offerte is, dan kan er nog steeds een overeenkomst tot stand gekomen zijn. Hierdoor ontstaan voor beide partijen verplichtingen. Voor partij B om het werk uit te voeren en voor partij A om de overeengekomen prijs te betalen.

Niet zeldzaam worden werkzaamheden, ondanks herhaalde verzoeken, niet volgens afspraak uitgevoerd. Daarom is het goed om te weten hoe u in zo’n situatie het beste kan handelen. Veelal moet de partij die zijn verplichtingen niet nakomt eerst in gebreke worden gesteld. Dat gebeurt door die partij een schriftelijke(!) aanmaning te sturen waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld. Bij de schriftelijke aanmaning is de juiste woordkeuze van belang, zodat uw verwachtingen voor de wederpartij helder zijn.

In enkele gevallen kan een ingebrekestelling achterwege blijven. Dat kan onder meer wanneer een overeengekomen deadline is verstreken, of als uit gedragingen van de nalatige partij blijkt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen. In die gevallen is de nalatige partij direct in verzuim. Het is in veel gevallen raadzaam om toch een ingebrekestelling te sturen, maar dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Pas op het moment dat uw contractspartij in verzuim is, kunt u de door u geleden schade op die partij verhalen. Daarnaast kan een derde partij, op kosten van de nalatige partij, worden ingeschakeld om de gebreken te herstellen of de werkzaamheden voort te zetten. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, dan moet de opdrachtgever in beginsel ook in gebreke worden gesteld. Voor particuliere opdrachtgevers gelden daarvoor weer andere regels dan voor zakelijke opdrachtgevers.

Hebt u ook te maken met een contractspartij die de overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt? Dan is het belangrijk om te weten of u een ingebrekestelling moet versturen, welke inhoud de aanmaning moet krijgen en of u uw schade kan verhalen. Wij voorzien u graag van deskundig advies en nodigen u uit vrijblijvend contact met ons op te nemen.