Is (of wordt) een werknemer ontslagen? Dan is volgens de wet bepaald dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Naast een financiële vergoeding om het ontslag te compenseren, is de transitievergoeding ook bedoeld om de overstap naar een nieuwe baan te bevorderen.

De transitievergoeding wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en is dus fiscaal belast. De werknemer krijgt na aftrek van een aantal posten van de werkgever een netto transitievergoeding op zijn bankrekening uitbetaald.

Maximale hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Voor het gedeelte van het dienstverband dat korter is dan een jaar wordt de vergoeding naar rato daarvan berekend.

De transitievergoeding kent wel een maximum van € 84.000,– bruto (2021). Indien de werknemer een hoger jaarsalaris heeft dan € 84.000,–, is de maximale transitievergoeding gelijk aan één jaarsalaris.

Transitievergoeding kan ook in termijnen worden uitbetaald

Betaling van de vergoeding kan ook in termijnen worden uitbetaald door de werkgever, als een betaling in één keer tot onaanvaardbare gevolgen leidt. De werkgever mag de betalingen spreiden over maximaal 6 maanden, wél is er dan wettelijke rente verschuldigd.

Wanneer is er geen recht op transitievergoeding?

In onderstaande situaties is een transitievergoeding niet verplicht:

–          bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden;

–          wanneer de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbaar nalatig was;

–          wanneer de werknemer die ontslagen is nog geen 18 jaar is en maximaal 12 uur in de week werkte;

–          na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd;

–          wanneer de werkgever failliet is gegaan, in de schuldsanering terecht is gekomen dan wel door de rechtbank uitstel van betaling is verleend;

–          indien bij cao een andere redelijke financiële vergoeding is afgesproken, waarbij van belang is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen alleen bij cao mag worden afgeweken van de transitievergoeding;

–          wanneer de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract

is aangegaan met de werkgever, dat binnen zes maanden ingaat.

Uitzonderlijke gevallen

In een recente uitspraak (januari 2021) is geoordeeld dat wanneer een werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid een passende functie weigert, de transitievergoeding niet of slechts gedeeltelijk door de werkgever verschuldigd is.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld de loonkosten die gemaakt zijn voor de werknemer die vrijgesteld is van arbeid en er een langere opzegtermijn is overeengekomen dan de daartoe geldende wettelijke termijn.

Vragen over de transitievergoeding?

Bent u werkgever en twijfelt u of u een transitievergoeding al dan niet verschuldigd bent. Of bent u werknemer en vraagt u zich af of aan u voldoende transitievergoeding wordt aangeboden. Neem gerust contact op met ons kantoor om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Ook voor andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u bij ons terecht.