In het geval van een echtscheiding kan één van de twee partijen in de echtelijke (koop)woning blijven wonen. De woning valt meestal in de huwelijksgoederengemeenschap en beide partners zijn dan eigenaar. Dit kan echter zijn uitgesloten in huwelijkse voorwaarden. Stel dat de woning voor de onverdeelde helft in eigendom toebehoort aan beide ex-echtgenoten. Blijft uw ex (voorlopig) in de woning wonen, dan kunt u een gebruiksvergoeding vorderen. In dit artikel leg ik uit wat een gebruiksvergoeding is en hoe deze wordt berekend en vastgesteld.

Wat is een gebruiksvergoeding?

Bij een echtscheiding is het meestal niet wenselijk dat u samen in de echtelijke woning blijft wonen. Tijdens de echtscheidingsprocedure kan een verzoek worden gedaan tot toewijzing van het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning. Als u degene bent die de woning mogelijk moet verlaten, kunt u verzoeken dat uw ex-partner u een gebruiksvergoeding moet betalen. U bent immers voor de helft eigenaar van de woning, maar u kunt geen gebruik maken van de woning. De gebruiksvergoeding compenseert u voor het gemis van het gebruik en genot van de woning.

Maak afspraken over het uitsluitende gebruik van de woning

Over het uitsluitende gebruik van de woning en de gebruiksvergoeding kunt u onderling afspraken maken en deze opnemen in het echtscheidingsconvenant. Wanneer één van beiden in overleg de echtelijke woning verlaat, ontstaat namelijk niet automatisch het recht op een gebruiksvergoeding.

Een gebruiksvergoeding kan tijdens de echtscheidingsprocedure worden verzocht, zelfs al voor de periode dat de echtscheiding en de verdeling nog niet definitief zijn, maar één van de partijen de woning al wel heeft verlaten. Bovendien kan na de echtscheiding een dergelijke vergoeding worden gevorderd als deelgenoot van de woning, omdat iedere mede-eigenaar het recht heeft tot gebruik van het gemeenschappelijke goed. De gedachte daarachter is dat wanneer een deelgenoot geen gebruik meer kan maken van het gemeenschappelijke goed, degene schadeloos gesteld dient te worden. Het schadeloos stellen gebeurt door het betalen van de gebruiksvergoeding.

Hoe wordt de hoogte van de gebruiksvergoeding berekend?

Alle omstandigheden van het geval zijn van belang om naar redelijkheid en billijkheid te kunnen bepalen wat de hoogte van de gebruiksvergoeding is. Uit de jurisprudentie blijkt dat voorheen aansluiting werd gezocht bij 4% van de overwaarde van de woning. De laatste tijd hanteren rechters echter steeds vaker een rendementspercentage van 2%. Voor de berekening van de gebruiksvergoeding wordt ook rekening gehouden met wie de eigenaarslasten betaalt. Veelal hangt de gebruiksvergoeding ook samen met de vaststelling van partneralimentatie. De berekening van de gebruiksvergoeding is maatwerk, dus het is belangrijk dat u zich hierbij laat adviseren door een deskundig advocaat.

De gebruiksvergoeding is in de meeste gevallen verschuldigd tot het moment waarop de woning is verkocht en geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Door de verkoop van de woning vervalt de gebruiksvergoeding, want u bent dan immers geen eigenaar meer van de woning.

Hulp nodig bij uw echtscheidingsprocedure?

Meer weten over het (in een later stadium) vorderen van een gebruiksvergoeding of over de echtscheidingsprocedure in algemene zin? Neem vrijblijvend contact op met mevrouw mr. C.A.C. Nagel.