De erflater kan er voor kiezen een of meerdere executeurs aan te wijzen. Een executeur wordt bij testament benoemd. Er zijn drie soorten executeurs te onderscheiden: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder.  In de praktijk worden de executeurs ook wel met een (*) tot en met drie (***) sterren aangeduid; hoe omvangrijker zijn taak des te meer sterren. Maar, wat mag u als erfgenaam van de executeur verwachten? En wat kunt u doen indien u het niet eens bent met de wijze waarop de executeur zijn taak uitvoert?

De begrafenisexecuteur (*) heeft als taak het verzorgen van de uitvaart conform de wensen van de erflater. Dit is een beperkte taak en wordt veelal naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

De beheersexecuteur (**) is de meest voorkomende executeur en heeft tot taak het beheren van de goederen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden. Feitelijk dient de beheersexecuteur de nalatenschap voor verdeling klaar te maken.

Een stapje verder mag gaan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (***); hij beheert niet alleen de nalatenschap als zijnde de beheersexecuteur, maar wordt tevens benoemd als bewindvoerder en heeft de mogelijkheid de verdeling van de nalatenschap te vorderen ofwel tot afwikkeling van de nalatenschap over te gaan. Veelal is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder de oplossing indien de erfgenamen het onderling niet eens zijn over de verdeling.

In de praktijk is er regelmatig discussie over de wijze van taakuitvoering door de executeur. Van de beheersexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag worden verwacht dat hij de nalatenschap naar behoren beheert, inlichtingen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen verstrekt, de schuldeisers aanschrijft, de schulden en eventuele legaten voldoet, maar ook de aangifte successierecht verzorgt alsmede een boedelbeschrijving opstelt.

Als de executeur in deze taken ernstig tekortschiet dan kan op grond van gewichtige redenen een mede-executeur of een erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te ontslaan. Let wel, indien in het testament geen andere executeur is benoemd of de mogelijkheid om een andere executeur te laten benoemen ontbreekt, dan zullen de erfgenamen na het ontslag gezamenlijk de nalatenschap dienen te beheren. Indien zij daartoe niet in staat zijn om welke reden dan ook, dan is er nog een mogelijkheid onderling een beheersregeling af te spreken of deze door de rechter te laten vaststellen. Het (laten) benoemen van een vereffenaar is dan ook nog een optie.

Voor al uw vragen over de benoeming van een executeur of de uitvoering van zijn taken kunt u terecht bij mr. Willeke van Ophuizen, gespecialiseerd in het erfrecht, of u kunt contact opnemen met ons kantoor. Op onze webiste staan ook meerdere interviews, waarin u wordt bijgepraat over verschillende erfrechtelijke zaken.