Tijdens de jaarlijkse Vakbeurs Groot Groen Plus is een steevast terugkomend vraagstuk de algemene voorwaarden en het gebruik daarvan. Veel ondernemingen binnen de boomkwekerijsector gebruiken de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland, de zogenoemde HBN-voorwaarden. De laatste versie dateert van 1 juli 2020 en is alleen van toepassing op transacties vanaf die datum.

WANNEER VAN TOEPASSING

In de praktijk zien wij dat voor het gebruik van de voorwaarden slechts een regel onderaan de orderbevestiging of onderaan de factuur: “de HBN-voorwaarden zijn van toepassing” wordt geplaatst. Veelal is dit niet voldoende. De algemene voorwaarden zijn van kracht als deze (1) uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard op de overeenkomst en (2) vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld.

WAT MOET U DOEN?

Werkt u met inkooporders die met een orderbevestiging definitief wordt gemaakt, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat uw orderbevestiging de andere partij bereikt heeft. Het is in dat geval van belang dat op de orderbevestiging staat vermeld dat uw voorwaarden van toepassing zijn en worden meegezonden.

Worden er door u echter offertes uitgebracht ofwel verkooporders gezonden, dan is het van belang dat daarin wordt vermeld dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat een exemplaar van uw voorwaarden met de offerte of verkooporder worden meegezonden.

Doet u meerdere malen zaken met dezelfde partij, dan hoeft u de voorwaarden alleen de eerste keer mee te sturen en slechts opnieuw wanneer er iets in uw voorwaarden wordt veranderd. Indien u zaken doet met een partij die dezelfde (HBN-)voorwaarden gebruikt als u, dan kunt u volstaan met het enkel van toepassing verklaren; de voorwaarden hoeft u dan niet mee te sturen. Ter voorkoming van misverstanden, raden wij evenwel aan de voorwaarden altijd mee te sturen.

WELKE VOORWAARDEN?

Dit hangt onder meer af van uw activiteiten. Levert u bijvoorbeeld grotendeels aan consumenten, dan is het advies om sowieso andere voorwaarden dan de HBN-voorwaarden te hanteren. Consumenten genieten namelijk vanuit de wet meer bescherming dan ondernemingen. Zo mag er voor consumenten van de dwingend rechtelijke bepalingen in de algemene voorwaarden niet worden afgeweken.

De HBN-voorwaarden konden tot voor kort niet gebruikt worden voor bedrijven die veel exporteren. De HBN-voorwaarden zijn aangevuld met internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden. U dient evenwel na te gaan of de branche¬voorwaarden voor uw onderneming geschikt zijn. Deze voorwaarden worden immers niet specifiek voor uw onderneming opgesteld. De HBN-voorwaarden gaan uit van standaard situaties die wellicht niet aansluiten op uw dagelijkse gebruiken. Daarnaast wordt in de HBN-voorwaarden in het geval van geschillen altijd het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij te Voorburg ofwel het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij te Boskoop bevoegd verklaard van eventuele geschillen kennis te nemen en een bindende uitspraak te doen. Dit betekent dat uw geschil niet door de gewone rechter kan worden beoordeeld, terwijl er genoeg argumenten te bedenken zijn waarom de gewone rechter de voorkeur geniet boven arbitrage door het Scheidsgerecht.

Kortom, de inhoud van algemene voorwaarden in belang van uw onderneming is maatwerk en vraagt extra aandacht, waarbij onze advocaat contractenrecht, mevrouw mr. Willeke van Ophuizen, u ondersteuning kan bieden.

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden, neem dan contact op met ons kantoor. 

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht
Arbeidsrecht advocaat
Advocaat agrarisch recht

Door:
Willeke van Ophuizen