Tijdens de Groot Groen Plus was een steevast terugkomende vraagstuk de  algemene voorwaarden en het gebruik daarvan. Veel ondernemingen binnen de boomkwekerijsector gebruiken de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland, de zogenoemde HBN-voorwaarden. De laatste versie dateert alweer van 1 juli 2008.

In de praktijk zien wij dat veelal wordt volstaan met een regel onderaan de orderbevestiging of onderaan de factuur: “de HBN-voorwaarden zijn van toepassing”. In veel gevallen is dit echter niet voldoende. Daarbij hangt het weliswaar af met wat voor partij u zaken doet, maar voor de meeste gevallen vereist de Nederlandse wet dat algemene voorwaarden (1) van toepassing worden verklaard en (2) dat de voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

UW ALGEMENE VOORWAARDEN

Werkt u met inkooporders die vervolgens middels een orderbevestiging definitief wordt gemaakt, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat uw orderbevestiging de andere partij bereikt heeft. Het is in dat geval dan ook van belang dat u op de orderbevestiging vermeldt welke voorwaarden van toepassing zijn en dat deze voorwaarden ook daadwerkelijk worden meegezonden. Het is daarbij niet vereist dat de andere partij de voorwaarden ook daadwerkelijk heeft gelezen.

Worden door u offertes uitgebracht ofwel verkooporders gezonden, dan is het van belang dat daarin wordt vermeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat een exemplaar van die voorwaarden ook daadwerkelijk tezamen met de offerte of verkooporder wordt meegezonden.

Doet u meerdere malen zaken met dezelfde partij, dan hoeft u de voorwaarden alleen de eerste keer mee te sturen en steeds opnieuw wanneer er iets in de voorwaarden wordt veranderd. Uit de rechtspraak is inmiddels gebleken dat wanneer u zaken doet met een partij die altijd dezelfde (HBN-)voorwaarden gebruikt als u, dat u dan kunt volstaan met het enkel van toepassing verklaren. U hoeft de voorwaarden dan niet mee te sturen. Om er echter zeker van te zijn, raden wij u aan de voorwaarden altijd mee te sturen.

Daarnaast is het van belang welke voorwaarden u hanteert. Dit hangt onder meer af van uw activiteiten.

Levert u bijvoorbeeld grotendeels aan consumenten, dan is het advies om andere voorwaarden dan de HBN-voorwaarden te hanteren. Consumenten genieten namelijk meer bescherming dan ondernemingen. De wet kent voor consumenten veel dwingende bepalingen waarvan  in de algemene voorwaarden niet mag worden afgeweken.

Exporteert u veel, dan wordt het ook afgeraden de HBN-voorwaarden te gebruiken. Op de website van de Raad voor de Boomkwekerij wordt zelfs ook aangegeven dat de HBN-voorwaarden geen waarde hebben indien deze gebruikt worden bij het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers. Ofschoon dit mijns inziens niet geheel juist is, is het een gegeven dat betreffende voorwaarden voor export activiteiten niet compleet zijn. In geval van export wordt dan ook aanbevolen om eigen afwijkende algemene voorwaarden te hanteren.

Tot slot dient u altijd na te gaan of u het eens bent met de inhoud van bepaalde branche­voorwaarden. Deze voorwaarden worden immers niet specifiek voor uw onderneming opgesteld. De HBN-voorwaarden gaan uit van standaard situaties die wellicht niet aansluiten bij uw dagelijkse gebruiken. Daarnaast wordt in de HBN-voorwaarden in het geval van geschillen altijd het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij te Voorburg ofwel het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij te Boskoop bevoegd verklaard van eventuele geschillen kennis te nemen en een bindende uitspraak te doen. Dit houdt in dat u zich in geval van een geschil niet tot de gewone rechter kunt wenden, terwijl er genoeg argumenten te bedenken zijn waarom de gewone rechter de voorkeur geniet boven arbitrage door het Scheidsgerecht.

Kortom; de inhoud van algemene voorwaarden in belang van uw onderneming is maatwerk en vraagt extra aandacht.

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden, neem dan contact op met ons kantoor. 

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht
Arbeidsrecht advocaat
Advocaat agrarisch recht

Door:
Willeke van Ophuizen