In de bodem liggen kilometers aan kabels en leidingen. Sinds 31 maart 2018 is een nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon) in werking getreden. De Wibon vervangt de oude wet (WION) en geldt voor het ondergrondse en bovengrondse netwerk. Ook de Wibon is er (mede) voor bedoeld om graafschades te voorkomen. Kabelschades komen immers nog regelmatig voor. Onder de Wibon blijft de onderzoeksplicht van de grondroerder bestaan. De grondroerder moet (1) voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding doen, (2) de informatie van de graafmelding op locatie aanwezig hebben en (3) de kabels en leidingen op locatie lokaliseren. Onder de WION gold voor agrarische ondernemers een gedoogconstructie voor de meldplicht van grondbewerkingen tot een diepte van 50 centimeter. In de Wibon is nu vastgelegd dat agrariërs voor grondbewerkingen, zoals ploegen, tot 50 centimeter geen melding hoeven te doen, mits de betreffende grond in eigendom of beheer is van de grondroerder en deze weet dat de ligging van de kabels en leidingen niet is veranderd. De vrijstelling geldt niet voor grondbewerkingen die een diepgang hebben van meer dan 50 centimeter, zoals woelen, diepploegen, draineren et cetera.

De vrijstelling van de meldplicht brengt geen wijziging in de aansprakelijkheidsverdeling met zich mee. Dit betekent dat de vrijgestelde grondroerder onder omstandigheden nog wel aansprakelijk kan worden gehouden voor beschadigingen aan de kabels en leidingen. De plicht tot zorgvuldig graven geldt dan ook altijd. Dit kan betekenen dat bij bekendheid met of een vermoeden van bijvoorbeeld gasleidingen of kabels met grote waarde vooraf de precieze ligging dient te worden gelokaliseerd dan wel overleg met de netbeheerder moet plaatsvinden over de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Wilt u meer weten over zorgvuldig graven of graafschades, neem dan vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten.