Legt u met betrekking tot uw nalatenschap niets vast dan wordt deze na uw overlijden vanuit de wet afgewikkeld. Wellicht hebt u afwijkende wensen. U hebt dan verschillende mogelijkheden om te bepalen wat er uiteindelijk met uw nalatenschap gebeurt.

De meest bekende en voorkomende manier is het testament, dat de notaris voor u opstelt. In het testament laat u onder meer opnemen wie uw erfgenamen zijn, wie wat en onder welke voorwaarden toebedeeld krijgt en wie wat moet doen. U kunt ook zelf – zonder notaris – uw testament opstellen. Het is raadzaam om dit tezamen met een jurist, die gedegen kennis van het erfrecht heeft, te doen. U kunt in detail uitwerking geven aan uw wensen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtsopvolging in uw onderneming, waardoor de continuïteit daarvan wordt gewaarborgd. Een belangrijke eis van deze vorm van uiterste wil is dat u de betreffende onderhandse akte in bewaring geeft, zodat het in het Centraal Testamentenregister kan worden opgenomen.

Een codicil kunt u ook zonder notaris opstellen en behoeft u bovenal niet in bewaring te geven. Wel is van belang dat u uw codicil volledig met de hand schrijft, dateert en ondertekent. In een codicil kunt u weliswaar niet alles regelen, maar wel wie uw sieraden, boeken en/of meubels krijgen en of u begraven dan wel gecremeerd wenst te worden. Zorg ervoor dat u uw codicil op een voor uw nabestaande(n) duidelijke plek bewaart.

Tot slot kunt u ook overeenkomsten sluiten, die pas worden uitgevoerd ná uw overlijden. Dit kan bijvoorbeeld een schenking ’ter zake des doods zijn’, maar ook een afspraak dat gemeenschappelijke goederen uw partner toekomen dan wel uw zakelijke partner onder bepaalde voorwaarde de onderneming kan voortzetten.

Mr. Willeke van Ophuizen, gespecialiseerd in erfrecht in relatie tot het ondernemingsrecht, is uw aangewezen adviseur om aan u bijstand te bieden bij het bepalen van uw laatste wil. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.